OSB ve enerji alanına yönelik kanun teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’nda, ‘Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre; OSB’lerde yapılacak sanayi yatırımlarının hızlandırılması için öncelikle OSB planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. ‘Yeşil OSB’ tanımı yapılarak yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla belirlenen kriterler çerçevesinde yeşil OSB’lerin Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından sertifikalandırılması ve yeşil OSB kriterlerini sağlamak için OSB’Ier tarafından hazırlanan projelere kredi verilebilmesi yönünde düzenleme yapılıyor.

OSB’nin kuruluşunda yer alacak kurum ve kuruluşların kapsamının genişletilmesi ile kurumsal ve finansal olarak daha güçlü OSB’lerin kurulması hedefleniyor. OSB’lerin kuruluş aşamasındaki kaynak ihtiyaçlarını giderebilmesi için ön tahsis uygulaması düzenleniyor. OSB’lerde parsel tahsis ve satışlarının şeffaflık ilkesi ve ikincil mevzuatta belirlenecek usul ve esaslara göre yapılması öngörülüyor. Ayrıca OSB içinde bulunan boş parsellerin üretime kazandırılması ve beraberindeki sanayi yapılarının bulunduğu alanların, OSB ilan edilerek, planlı hale getirilmesi amaçlanıyor.

Teklifle Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun (TENMAK) denetim ve inceleme faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için istihdamına acil ihtiyaç duyulan TENMAK denetçisi pozisyonuna genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadro veya pozisyonlarında görev yapmış olanlardan atama yapılması öngörülüyor.

Türkiye genelindeki artan elektrik ihtiyacı da dikkate alınarak münhasıran madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimini karşılamak amacıyla 6446 sayılı ‘Elektrik Piyasası Kanunu’nun 14’üncü maddesi kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri, ‘altyapı tesisi’ kapsamına alınıyor.

USUL VE ESASLARI BELİRLEME YETKİSİ VERİLECEK

Teklif kapsamında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) şarj hizmetiyle ilgili gelirlerinin ve doğal gaz piyasasına ilişkin yıllık lisans bedellerine ilişkin gelirlerinin ilgili mevzuat kapsamında olduğu hususu açıklığa kavuşturularak mevzuat bütünlüğünün sağlanması amaçlanıyor. EPDK’nın taraf olduğu dava ve takipler ile ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde kuruma her türlü yargı harcından ve teminat gösterme yükümlülüğünden muafiyet sağlanmasına ilişkin düzenlemenin daha açık bir lafız ile yazılarak uygulamadaki yorum farklılıklarının giderilmesi öngörülüyor.

Yapılan düzenlemeyle ihraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifelerinin yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmaması sağlanıyor. Bu noktada EPDK’ya arz güvenliği, piyasadaki rekabet ortamının iyileştirilmesi ve sistem işleyişi gibi konularda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın görüşünü almak kaydıyla ihracatla ilgili iletim tarifelerine ilişkin daha farklı içerikte usul ve esaslar belirleme yetkisi veriliyor.

DOĞALGAZ İTHALATINA SERBESTLİK 

Türkiye doğalgaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması hedefi doğrultusunda, doğalgaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesi amaçlanıyor. Diğer taraftan piyasanın rekabete açılması ve serbestleşme hedeflerinin yanı sıra ülkenin arz güvenliğinin temini amacıyla bazı tedbir ve hükümler getiriliyor. Ayrıca Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasanın oluşturulması amaçlanıyor.

Ayrıca; şarj ağı işletmeci lisansının sona erdirilmesi ve iptali konularının EPDK tarafından belirlenebilmesi düzenleniyor ve lisans iptali nedeniyle piyasaya giriş engeli getirilerek piyasada sağlıklı işleyişin sağlanması hedefleniyor.

11 İL İÇİN MUAFİYET 

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonu’nda kabul edilen OSB ve enerji alanına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifine, depremden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının Kalkınma Ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olmasını düzenleyen madde eklendi.

Buna göre; depremden etkilenen 11 ilde il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının muaccel borçlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın veya İller Bankası’nca pay borcunun kesilmesine yönelik yapılan işlemler ile genel hükümler çerçevesinde Kalkınma Ajansları tarafından başlatılan takipler durdurulacak.

2025 yılı Haziran ayı sonuna kadar muaccel borçlara faiz işletmeyecek. İlgili kanunlarda öngörülen zaman aşımı süreleri işlemeyecek ve bu borçların tahsiline yönelik bu tarihe kadar herhangi bir işlem yapılmayacak.

Kanunun yayımlandığı tarihten önce 2023 yılı için tahakkuk eden katkı payı borcunu ifa eden il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarına, ödenen katkı payı faiz işletilmeksizin ya da yeniden değerlemeye tabi tutulmaksızın kanunun yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kalkınma ajansı tarafından iade edilecek. (DHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir